Thuốc thử Folin

Thuốc thử Folin được dùng trong phương pháp định lượng Protein theo phương pháp Lowry. Nó cũng được dùng để định lượng các hợp chất phenolic và dùng trong sắc ký.