<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.677459790133!2d106.72659911435102!3d10.835976592281142!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527d405747269%3A0xffd276a6b48bd8ff!2zNDIxLzgvMjkgS2hhIFbhuqFuIEPDom4sIEhp4buHcCBCw6xuaCBDaMOhbmgsIFRo4bunIMSQ4bupYywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1500273437258″ width=”700″ height=”700″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HOÀNG VŨ

Địa chỉ: 421/8/29/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 0973 890 160

Email: Sales@khoahochoangvu.com

Website: http://www.khoahochoangvu.com

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HOÀNG VŨ