Chuẩn EP

Chuẩn EP cung cấp các chuẩn để định tính và định lượng thành phần dược phẩm cũng như những kiểm tra cần thiết trước khi đưa thuốc ra thị trường theo dược điển châu Âu.