Chuẩn theo dược điển

Hiện tại chúng tôi cung cấp chuẩn theo 3 dược điển chính:

  • Chuẩn USP: theo dược điển Mỹ. USP cung cấp chuẩn cho việc định danh, xác định chất lượng và độ tinh khiết của thuốc, thành phần thực phẩm. Chuẩn dược phẩm của USP được thi hành ở Mỹ bởi Cục Quản Lý Dược Phẩm và Thực Phẩm. Hiện tại, những chuẩn này đang được sử dụng ở hơn 140 nước trên thế giới.
  • Chuẩn EP: theo dược điển châu Âu. Chuẩn EP cung cấp các chuẩn để định tính và định lượng thành phần dược phẩm cũng như những kiểm tra cần thiết trước khi đưa thuốc ra thị trường theo dược điển châu Âu.
  • Chuẩn BP: Cung cấp chuẩn dược phẩm theo dược điển Anh.